RSS Sangha Shiksha Varga commences in Tamilnadu

RSS annual First Year Sangha Shiksha Varg (Dakshin Tamilnadu) commenced today at PSN ENgineering College with 431 Shikarthis.  Sah Prant Sanghachalak Maa. Ramakrishnan Ji, Varg Adhikari Palayankotai Dr. D Rajasekar, Sri Kumaragurubara Swamigal Arts College Principal Sri Vaikuntam, Varg Karyavah Shri D Deivaprakash, PSN College Principal Sri T Raghu, Prantha Prachark Sri Senthilkumar, Sah Prantha Pranrak Sri K Arumugam, Sah Prant Karyavah Sri Bhaveedaran Ji participated in the inaugural session.