WHN Best Wishes for Maha Shivaratri | Om Namah Shivaya – Om Hrim Namah Shivaya

attadf98

Om Maheswaraya namaha, Om Mahadevaya namaha,

Om Sarveswaraya namaha,

Om Shivaya namaha,  Om Shankaraya namaha

Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanat Mrutyor Mukshiya Mamrutat